ورود به ناحیه کاربری شخصی

شامل ویرایش مشخصات، پرداخت ها، دریافت کدرهگیری، ثبت نام هاو اعلام نمرات و ...


توجه!در صورتیکه کلمه عبور خود را تغییر نداده اید، کلمه عبور شما شماره تلفن همراه شماست.

کلمه عبور را فراموش کرده ام!

ورود با کد تیم

با وارد کردن کد تیم خود که در پایان ثبت نام در مسابقه به شما داده شده میتوانید به ناحیه کاربری تیم وارد شوید.


توجه!در صورت فراموشی کد تیم، با وارد شدن به ناحیه کاربری شخصی و رفتن به قسمت "مسابقات شما" کد تیم خود را مشاهده نمایید.